Solar Energy พลังงานทางเลือกที่ไม่มีวันหมด

Solar Energy หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ นับเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่มีแนวโน้มเติบโตเป็นอย่างสูง เนื่องจากประเทศของเราที่มีแสงแดดแผดเผาแทบตลอดทั้งปี การติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องไฟฟ้าและลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันหลายๆโครงการเริ่มนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้กับตัวโครงการบ้างแล้ว เช่น บริเวณทางเดินหน้าโครงการ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตอาจพัฒนาไปถึงขั้นการกักเก็บเป็นพลังงานสำรองเพื่อทดแทนในวันที่ไฟฟ้าขัดข้องก็ย่อมเป็นไปได้ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน

Scroll to Top